Let op! U gebruikt een sterk verouderde browserversie.

Deze browser heeft veiligheidsissues en kan niet alle mogelijkheden van deze en andere websites weergeven.
Lees meer over het upgraden van uw browser .

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden FilterNet B.V.

Artikel 1. Definities

In deze algemene abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Aanvraag
Schriftelijk of elektronisch aanbod van een Abonnee aan FilterNet tot het afnemen van de Dienst.

1.2 Abonnee
De partij waarmee FilterNet een Overeenkomst heeft afgesloten. Hieronder wordt mede begrepen de potentiële Abonnee.

1.3 Accountgegevens
Activeringsgegevens en wachtwoord en gebruikersnaam die de Abonnee krijgt toegekend teneinde gebruik te kunnen maken van de Dienst(en).

 1.4 Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden en toekomstige versies daarvan.

1.5 Concurrent Devices
Het aantal apparaten (PC, laptop, smartphone) waarop de Programmatuur geïnstalleerd kan worden en dat gelijktijdig gebruik kan maken van de Dienst.

 1.6 Dienst
De mogelijkheid om via het systeem van FilterNet toegang te verkrijgen tot filtering van het internetverkeer op grond van de door de Abonnee ingestelde criteria en het beheren van de aan het Account gekoppelde gebruikers.

1.7 Gebruiksrecht
Het gebruiksrecht op de Programmatuur en documentatie zoals in artikel 6.1 is omschreven.

1.8 Offerte
Ieder aanbod van FilterNet voor de levering van Dienst.

1.9 Opdrachtbevestiging
De bevestiging van de Aanvraag door FilterNet waarmee de Overeenkomst tot stand komt.

1.10 Overeenkomst
De overeenkomst tussen FilterNet en Abonnee, op grond waarvan FilterNet de Dienst aan de Abonnee ter beschikking stelt.

1.11 Programmatuur
De programmatuur die nodig is om de Dienst te kunnen gebruiken, bestaande uit een versie voor MacOS en Windows en een mobiele versie voor iOS en Android.

1.12 Activeringsgegevens
De activeringsgegevens van de Programmatuur die door FilterNet aan de Abonnee wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van de Dienst.

1.13 FilterNet
De productnaam FilterNet onder verantwoordelijkheid van FilterNet B.V. te Nunspeet.

1.14 Website
De website van FilterNet op www.filternet.nl.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1 Op alle aanbiedingen, offertes, orders en Overeenkomsten ter zake Diensten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2 De Dienst is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik. De Dienst is niet bedoeld voor gebruik in verband met bedrijfsmatige en zakelijke doeleinden, zoals de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van eerdere door de Evangelische Omroep gehanteerde algemene voorwaarden.
2.4 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door FilterNet zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.
2.5 In alle gevallen waarin een Overeenkomst eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.
2.6 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig is, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3. Wijziging Voorwaarden

3.1 FilterNet heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, en om aanvullende en afwijkende bepalingen van toepassing te verklaren. Dit geldt eveneens ten aanzien van reeds met de Abonnee gesloten Overeenkomsten en zullen daarop steeds van toepassing zijn met inachtneming van het navolgende. Wijzigingen treden in werking op een door FilterNet te bepalen datum. FilterNet zal een minimumperiode van 30 dagen tussen de datum van bekendmaking en de datum van inwerkingtreding in acht nemen. Indien FilterNet geen datum van inwerkingtreding heeft bepaald, geldt voor de datum van inwerkingtreding een periode van 30 dagen na datum van bekendmaking.
3.2 In geval van wijzigingen van de Algemene Voorwaarden die:
(i) FilterNet het recht geven de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van een Overeenkomst te verhogen of;
(ii) FilterNet de bevoegdheid verlenen de Dienst te leveren die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt,
is de Abonnee die de gewijzigde en/of aanvullende voorwaarden niet aanvaardt, gerechtigd om de betreffende Overeenkomst te beëindigen, dit op voorwaarde dat hij dit binnen een periode van 30 dagen na de bekendmaking schriftelijk aan FilterNet bericht. Dit artikel is niet van toepassing ter zake wijzingen of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden ten gevolge van wijzingen in relevante wet- en regelgeving.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1 Alle door FilterNet uitgebrachte offertes/aanbiedingen, in welke vorm en onder welke naam dan ook, zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Aanvraag, een en ander behoudens voor zover in de offerte/aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidsduur is aangegeven. Indien er geen geldigheidsduur is aangegeven, geldt een offerte/aanbieding voor maximaal 14 kalenderdagen, waarna die van rechtswege komt te vervallen.
4.2 De Overeenkomst tussen FilterNet en Abonnee komt in alle gevallen eerst tot stand op het moment nadat de Abonnee aan alle door FilterNet gestelde voorwaarden in de aanmeldingsprocedure voor toelating tot de Dienst heeft voldaan. FilterNet zal alsdan de Overeenkomst schriftelijk per e-mail bevestigen. De dag waarop deze e-mail is verstuurd, is tevens de dag waarop de looptijd van de Overeenkomst ingaat.
4.3 Een Overeenkomst komt tevens tot stand indien FilterNet op verzoek van de Abonnee de Activeringsgegevens van de Dienst toezendt.
4.4 FilterNet behoudt zich het recht voor aanvragen voor een Dienst te weigeren, hetgeen de aspirant Abonnee zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

Artikel 5. Ontbindingsrecht

5.1 Als een Overeenkomst met een Abonnee telefonisch is aangegaan of door een Aanvraag via de Website, dan kan de Abonnee de Overeenkomst veertien kalenderdagen na de ingangsdatum daarvan schriftelijk herroepen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de Opdrachtbevestiging door Abonnee.
5.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Abonnee zich richten tot de door FilterNet bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.3 Het herroepingsrecht geldt niet indien FilterNet met de uitvoering reeds is gestart binnen de bedenktermijn, op verzoek van de Abonnee.
5.4 Indien de Abonnee een bedrag heeft betaald, zal FilterNet dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
5.5 Bij terugbetaling zal FilterNet gebruik maken van hetzelfde betaalmiddel als dat de Abonnee heeft gebruikt, tenzij de Abonnee met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Indien de Abonnee aangeeft dat FilterNet een ander betaalmiddel dient te gebruiken, komen eventuele extra kosten daarvan voor rekening van de Abonnee.

Artikel 6. Gebruiksrecht

6.1 FilterNet verleent hierbij aan Abonnee het gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst met betrekking tot de Programmatuur en de documentatie, die nodig zijn voor het leveren van de Dienst.
6.2 Abonnee is op basis van het Gebruiksrecht gerechtigd de Programmatuur te gebruiken voor het in de Opdrachtbevestiging genoemde aantal Concurrent Devices.
6.3 Het is de Abonnee toegestaan de Programmatuur in beeld te brengen, uit te voeren of op te slaan, voor zover dit overeenstemt met het voor de Programmatuur beoogde gebruik. De Abonnee is gerechtigd back-up en kopieën van de Programmatuur aan te houden c.q. te maken, voor tijdelijk gebruik of ter beveiliging.
6.4 Het Gebruiksrecht kent de volgende beperkingen:

 • Het is Abonnee niet toegestaan de Programmatuur en de documentatie in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken.
 • Het is Abonnee niet toegestaan de Programmatuur en de documentatie te wijzigen, of aan te passen.
 • Het is Abonnee slechts toegestaan om de Programmatuur te verveelvoudigen tot het aantal van de in de Opdrachtbevestiging genoemd aantal Concurrent Devices. De gemaakte kopieën mogen vervolgens slechts door gezinsleden van Abonnee worden gebruikt. Verdere openbaarmaking en/of verveelvoudiging is niet toegestaan.
 • Het is Abonnee niet toegestaan de broncode van de Programmatuur door middel van reverse engineering te reconstrueren. Indien Abonnee informatie nodig heeft om Interoperabiliteit te bewerkstelligen van de Programmatuur met computerprogrammatuur van de Abonnee zelf of derden, zal Abonnee aan FilterNet schriftelijk en gemotiveerd verzoeken om de benodigde informatie. FilterNet zal Abonnee alsdan binnen een redelijke termijn mededelen of Abonnee de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en de voorwaarden waaronder deze wordt verstrekt.
 • Het is Abonnee niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit de Programmatuur en/of de documentatie te verwijderen.


Artikel 7. Uitvoering van de Dienst

7.1 FilterNet is gerechtigd de levering van de Dienst geheel of ten dele uit te besteden aan derden.
7.2 FilterNet is gerechtigd de inhoud van de Dienst technisch zo in te richten als FilterNet op enig moment beslist. FilterNet behoudt zich in dit verband (onder andere) het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen ten aanzien van de Dienst door te voeren. Indien enige wijzigingen de Dienst(en) nadelig beïnvloeden, zal FilterNet zich inspannen de Abonnee hierover te informeren.
7.3 FilterNet kan niet garanderen dat de Dienst te allen tijde zonder beperkingen of storingen zal functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van de Dienst van internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. FilterNet streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Abonnee zo beperkt mogelijk te houden.
7.4 Indien sprake is van technische problemen, is FilterNet gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de Dienst en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks in de opvatting van FilterNet nodig is, zonder de Abonnee daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.
7.5 FilterNet behoudt zich het recht voor om in verband met service en onderhoud de toegang tot de (onderdelen van) de Dienst en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien zulks in de opvatting van FilterNet nodig is. FilterNet zal indien mogelijk de Abonnee tijdig van zulke maatregelen op de hoogte stellen.
7.6 FilterNet is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Abonnee, als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen. Zulke maatregelen laten de betalingsverplichtingen van de Abonnee onverlet.
7.7 Tenzij anders overeengekomen, draagt de Abonnee zelf zorg voor de benodigde elektriciteit, verbindingen, hardware, (het installeren van de) Programmatuur en randapparatuur en andere voorzieningen om zich met het systeem van FilterNet in verbinding te kunnen stellen.
7.8 Tijdens de installatie van de Programmatuur kunnen aanpassingen worden aangebracht in de softwareconfiguratie van de Abonnee. FilterNet kan niet garanderen dat alle systeemfuncties en reeds aanwezige programmatuur van de Abonnee na installatie van de Programmatuur op juiste wijze functioneert.
7.9 FilterNet is niet verplicht de softwareconfiguratie van de Abonnee bij het einde van de Overeenkomst in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

Artikel 8. Internetfilter

8.1 Het internetfilter van FilterNet kan naar keuze van de Abonnee worden ingesteld.
8.2 FilterNet garandeert geen 100% werking van het internetfilter. Het blijft in sommige gevallen onmogelijk om ongewenste content te blokkeren.
8.3 Het internetfilter van FilterNet is slechts een hulpmiddel om ongewenste content te blokkeren. Abonnee is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst.
8.4 De werking van het internetfilter kan ervoor zorgen dan in sommige gevallen gewenste content of een gewenste verbinding door het internetfilter wordt verhinderd. FilterNet is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor schade die de Abonnee hierdoor kan lijden. De Abonnee dient dit in een dergelijk geval direct aan FilterNet te melden, zodat FilterNet maatregelen kan nemen.
8.5 De Abonnee accepteert dat bij sommige door de Abonnee gekozen filterinstellingen bepaalde verbindingen of applicaties niet of gebrekkig werken, waaronder het gebruik van mobiele applicaties (apps).

Artikel 9. Accountgegevens

9.1 FilterNet zendt de Abonnee de Accountgegevens en de mogelijkheid tot toegang tot het beheerportal toe per e-mail. FilterNet sluit elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van schade welke mocht ontstaan na de verzending van de Accountgegevens. FilterNet is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of verlies van de Accountgegevens.
9.2 De Abonnee dient met de Accountgegevens zorgvuldig om te gaan. De Abonnee moet verlies, diefstal of misbruik door derden van de Accountgegevens direct melden aan FilterNet. Tot het tijdstip van melding is de Abonnee aansprakelijk voor alle schade, die voortvloeit uit het gebruik dat met de Accountgegevens wordt gemaakt.
9.3 Wijzigingen in de gegevens van de Abonnee kan de Abonnee telefonisch doorvoeren via de servicedesk van FilterNet of, indien beschikbaar, via de serviceportal mijnfilternet.nl. Concreet betreft dit eventuele wijziging in naam, adres, telefoon, email, IBAN en aantal in gebruik zijnde licenties.

Artikel 10. Vergoedingen

10.1 Op offertes en Overeenkomsten tussen FilterNet en de Abonnee zijn de gebruikelijke door FilterNet te hanteren tarieven/prijzen van toepassing, zoals die op de Website zijn gepubliceerd. Informatie aangaande de toepasselijke tarieven/prijzen wordt op verzoek door FilterNet aan de Abonnee toegezonden. FilterNet is gerechtigd de prijzen van de Dienst jaarlijks aan te passen.
10.2 De prijs voor de Dienst is jaarlijks bij voortuitbetaling verschuldigd.
10.3 FilterNet is gerechtigd ieder jaar de op dat moment geldende tarieven/prijzen aan te passen, dit conform consumenten prijsindex met peil 2018=100 zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl). De prijsverhoging volgens deze index levert geen grond voor de Abonnee om de Overeenkomst te beëindigen.
10.4 FilterNet is daarnaast gerechtigd de tarieven/prijzen nader te verhogen, in welk geval zij de Abonnee hiervan 30 dagen voor het intreden daarvan op de hoogte stelt. De Abonnee heeft bij genoemde prijsverhoging 30 dagen vanaf de dag van bekendmaking van de prijsverhoging de tijd om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Na ommekomst van de periode van 30 dagen wordt de Abonnee geacht de prijsverhoging te hebben geaccepteerd.
10.5 Alle door FilterNet gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW.
10.6 De door de Abonnee aan FilterNet te betalen vergoedingen zien slechts op de door FilterNet verstrekte Dienst en derhalve niet op enige kosten met betrekking tot diensten van derden en door de Abonnee te maken kosten, zoals bijvoorbeeld telefoonkosten, kosten voor internetverbinding, installatiekosten of andere kosten voor de verbinding met de Dienst of transport van informatie tussen het systeem van FilterNet en de Abonnee, en zijn exclusief registratiekosten.

Artikel 11. Betaling

11.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden door de Abonnee aan FilterNet verschuldigde bedragen jaarlijks door middel van automatische incasso van de bankrekening van de Abonnee afgeschreven.
11.2 De Abonnee is verplicht FilterNet te machtigen een automatische incasso te kunnen uitvoeren. De Abonnee is verplicht binnen 7 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, alle daartoe benodigde correcte en volledige gegevens aan FilterNet te verstrekken.
11.3 Indien de Abonnee niet tijdig (via automatische incasso) voor betaling heeft zorggedragen, sommeert FilterNet hem alsnog voor de betaling zorg te dragen binnen een termijn van veertien dagen, na factuurdatum. Wordt binnen die termijn niet betaald, dan is de Abonnee zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
11.4 Vanaf de datum van het verzuim is de Abonnee over al hetgeen hij aan FilterNet verschuldigd is, rente verschuldigd van 0,7% per maand of gedeelte van de maand over de vervallen bedragen vanaf de vervaldatum tot en met de datum der algehele betaling. In het geval de wettelijke rente (tijdelijk) hoger mocht zijn dan de contractuele rente, is de wettelijke rente over die periode verschuldigd.
11.5 De dag nadat Abonnee in verzuim is geraakt, is Abonnee de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de wettelijke Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
11.6 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FilterNet is het Abonnee niet toegestaan enige schuld aan FilterNet te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van FilterNet aan Abonnee.

Artikel 12. Geheimhouding, beveiliging, gegevens

12.1 FilterNet spant zich ervoor in zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van de Abonnee waarvan duidelijk is dat de Abonnee met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst.
12.2 FilterNet spant zich in voor een degelijke beveiliging van de Dienst. FilterNet geeft echter geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. FilterNet is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Abonnee of derden die ondanks de door FilterNet genomen maatregelen mocht ontstaan.
12.3 Indien de Abonnee merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Dienst, bijvoorbeeld door het gebruik van zijn Accountgegevens, dient hij zulks binnen vijf werkdagen schriftelijk aan FilterNet te melden. FilterNet is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een dergelijk oneigenlijk gebruik van de Dienst(en) ten gevolge heeft.
12.4 De door de Abonnee opgegeven gegevens worden opgenomen in de klantenadministratie van FilterNet. FilterNet bekijkt deze gegevens op anonieme basis. De gegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden en voor het aan de Abonnee toezenden van informatie met betrekking tot diensten, producten en activiteiten van FilterNet. De gegevens worden niet zonder voorafgaande mededeling aan of, voor zover op de grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist, toestemming van de Abonnee voor andere doeleinden gebruikt of aan derden verstrekt.
12.5 FilterNet is gerechtigd gegevens van de Abonnees te verschaffen op grond van een daartoe bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie.

Artikel 13. Verplichtingen Abonnee

13.1 De Abonnee zal alle voor zijn Overeenkomst en de aan hem verschafte Diensten relevante door FilterNet kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals neergelegd in deze Algemene Voorwaarden en zoals van tijd tot tijd door FilterNet (op haar Website, via schriftelijke berichtgeving of anderszins) worden meegedeeld, in acht nemen.
13.2 De Abonnee is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst, inclusief (onder andere) het gebruik van zijn Accountgegevens. Onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de Dienst, de bijbehorende Programmatuur en documentatie komt voor risico van de Abonnee.
13.3 De Abonnee mag de Dienst niet gebruiken voor het verlenen van diensten aan derden.
13.4 Het is de Abonnee niet toegestaan (een gedeelte van) de Dienst te gebruiken voor zakelijke en/of bedrijfsmatige doeleinden, zoals de uitoefening van een beroep of bedrijf.
13.5 De Abonnee dient zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige abonnee verwacht mag worden.
13.6 Het is de Abonnee niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Internet hindert of het overige gebruik van de Dienst nadelig beïnvloedt.
13.7 De Abonnee zal bij het gebruik van de Dienst de belangen van FilterNet niet schaden.
13.8 Indien de Abonnee in strijd handelt met een van de vorige leden van dit artikel of indien FilterNet vermoedt dat de Abonnee met een van die bepalingen in strijd handelt, is FilterNet gerechtigd hem onmiddellijk de toegang tot de Dienst te ontzeggen, de Overeenkomst op te zeggen en/of andere maatregelen te nemen die FilterNet geraden voorkomen, zonder dat de Abonnee aanspraak kan maken op schadevergoeding ter zake, of op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen.

Artikel 14. Duur en beëindiging

14.1 De Overeenkomst geldt voor bepaalde tijd van één jaar, tenzij anders is overeengekomen. Na verloop van één jaar wordt de Overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en kan de Abonnee de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De Abonnee kan de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch via de klantenservice of mijnfilternet.nl te allen tijde opzeggen.
14.2 Als de Abonnee de Overeenkomst wil beëindigen voor afloop van de bepaalde tijd, dan is de Abonnee het resterende bedrag verschuldigd dat de Abonnee betaald zou hebben tot aan het einde van de Overeenkomst, behalve in het geval de Abonnee de Overeenkomst mag beëindigen op grond van de Algemene Voorwaarden of de wet.
14.3 Als datum van opzeggen geldt de dag waarop FilterNet de opzegging heeft ontvangen. FilterNet informeert de Abonnee schriftelijk of elektronisch over de ontvangst van de opzegging en van de datum waarop de Overeenkomst wordt beëindigd.
14.4 FilterNet kan een Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen of de levering van de Dienst opschorten en zonder schadeplichtig te zijn, als:

 • de Abonnee in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden en of een andere verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt en deze tekortkoming van de Abonnee de maatregel van FilterNet rechtvaardigt, of;
 • de Abonnee handelt in strijd met het bepaalde in art. 2.2, of;
 • de Abonnee in gebreke blijft met betaling, of;
 • het faillissement van de Abonnee is aangevraagd, de Abonnee onder curatele is gesteld, de Abonnee onder bewind is gesteld, de Abonnee in aanmerking is gekomen voor de schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat de Abonnee anderszins niet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zal voldoen, of;
 • de Abonnee de Dienst gebruikt anders dan waarvoor de Dienst bedoeld is, of in strijd met de rechten van derden, of;
 • dit volgt uit een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel of als dit noodzakelijk is ter bescherming van de integriteit en de veiligheid van het netwerk van FilterNet en de Dienst, of de apparatuur van de Abonnee, of;
 • de Abonnee onder bewind of curatele is gesteld, of;
 • voor de Abonnee een verzoek op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is ingediend.


Artikel 15. Aansprakelijkheid/Vrijwaring

15.1 FilterNet is tegenover de Abonnee aansprakelijk voor schade als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming, dit voor zover de wet dat bepaalt en de aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden niet wordt beperkt of uitgesloten. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van FilterNet blijven buiten toepassing als, en voor zover, schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van FilterNet.
15.2 De Abonnee meldt eventuele door hem geleden schade, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één jaar na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan FilterNet. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, wordt niet vergoed, tenzij de Abonnee aannemelijk maakt dat hij de schade redelijkerwijze niet eerder kon melden.
15.3 FilterNet is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Abonnee, zoals gederfde inkomsten, verliezen, immateriële schade en schade van derden.
15.4 FilterNet is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van onderbrekingen of blokkering van de toegang tot het internet, een gebrek in de beveiliging van de door de Abonnee opgeslagen informatie (waaronder wachtwoorden voor diensten van FilterNet of diensten van derden) op de systemen van FilterNet en handelingen van andere abonnees of internetgebruikers; of wijzigingen in de e-mailadressen, IP-adressen of toegangsprocedures.
15.5 FilterNet is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming indien deze tekortkoming veroorzaakt wordt door apparatuur, programmatuur, interfaces, netwerken, systemen of telecommunicatielijnen van derden, waaronder begrepen telecomaanbieders en/of de Abonnee, welke niet door FilterNet worden beheerd.
15.6 Indien de Programmatuur zorgt voor verstoringen van de softwareconfiguratie van Abonnee, is FilterNet niet aansprakelijk voor de gevolgen en de daaruit voortvloeiende schade.
15.7 De Abonnee vrijwaart FilterNet voor alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van de Dienst door de Abonnee en/of onvoldoende naleving door de Abonnee van enige verplichting jegens FilterNet, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 16. Overmacht

16.1 FilterNet is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van FilterNet of enige derden die diensten aan FilterNet leveren, boycotacties, vertraging of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie FilterNet op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met het Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van FilterNet liggen, communicatieverbindingen of apparatuur van FilterNet of enige derden die diensten aan FilterNet leveren.
16.2 FilterNet heeft in dergelijke situaties het recht om zonder rechtelijke tussenkomst onderhavige en gerelateerde verplichtingen op te schorten en/of – wanneer de situatie langer dan twee (2) kalendermaanden heeft geduurd – die betreffende Overeenkomst op schriftelijke wijze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat FilterNet tot enigerlei schadevergoeding en/of garantie is gehouden. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding, wordt hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is nagekomen pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 17. Slotbepalingen

17.1 FilterNet is gerechtigd om zonder toestemming van de Abonnee (enige) rechten en plichten ingevolge de Overeenkomst, de Diensten en/of deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde partij, mits FilterNet er zorg voor draagt dat deze derde partij de verplichtingen daadwerkelijk overneemt.
17.2 De Abonnee is niet gerechtigd om zonder toestemming van FilterNet (enige) rechten en plichten ingevolge de Overeenkomst, de Dienst en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde partij.
17.3 De Abonnee is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging mededeling te doen aan FilterNet via de servicedesk van FilterNet of, indien beschikbaar, via de serviceportal mijnfilternet.nl. FilterNet mag ervan uitgaan dat het laatste door Abonnee opgegeven adres juist is. In geval FilterNet zich schriftelijk tot de Abonnee dient te wenden, is FilterNet gedechargeerd wanneer FilterNet dat doet aan het laatste adres dat de Abonnee FilterNet schriftelijk heeft gemeld.
17.4 In geval van een mogelijk faillissement of schuldsanering van een Abonnee dient de Abonnee FilterNet hiervan via haar bewindvoerder dan wel curator terstond in kennis te stellen.
17.5 Op betrekkingen tussen de Abonnee en FilterNet is Nederlands recht van toepassing.


FilterNet B.V.
Postbus 168
8070 AD Nunspeet
Tel: 0341 274 996
E-mail: info@filternet.nl
Website: www.filternet.nl

Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland op 25 april 2019 onder nummer 73113816.